Женска имена

Агапија - грчки - љубав, календарско име
Агата - грчки - добра, блага, календарско име
Агна - грчки - чиста, непорочна, календарско име
Адријана - женски облик према мушком имену Адријан
Акса - од Алексија
Аксенија - женски облик према мушком имену Аксеније
Александра - грчки - женски облик према мушком имену Александар..., име хришћанске светитељке
Алексија - женски облик према мушком имену Алексије
Аленка - изведено од Ален(а)+ка
Амалија - грчки - нежна


Ана - јеврејски - милост, захвалност, библијско име
Анастасија - грчки - она која је васкрсла, име хришћанске светитељке
Ангела - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Ангелина - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Андријана - изведено од мушког имена Андриј(а)+ана
Анђа - од Анђелија
Анђелија - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Анђелка - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Аника - изведено од Ан(а)+ика
Аница - изведено од Ан(а)+ица
Анка - изведено од Ан(а)+ка
Антонија - женски облик према мушком имену Антоније
Ања - хипокористик од Ана
Аска - име постало од Акса метатезом
Аспазија - грчки - пријатна, мила, име хришћанске светитељке
Атанасија - грчки - бесмртна, име хришћанске светитељке
Афродита - грчки - име богиње лепоте и име хришћанске светитељке


Белка - изведено од корена бел+ка
Берисава - сложено име од словенских основа
Берислава - сложено име од словенских основа
Биљана -
Биса - од Бисера, Бисерка
Бисенија - изведено од корена именице бисер и наставка -енија
Бисера - женски облик према мушком имену Бисер
Бисерка - женски облик према мушком имену Бисер
Блага - од Благомирка, Благородна
Благица - изведено од корена благ+ица
Благомирка - изведено од мушког имена Благомир+ка
Благородна - превод грчког имена Евгенија
Блаженија - изведено од Блажен(а)+ија
Богдана - женски облик према мушком имену Богдан
Богданка - женски облик према мушком имену Богдан
Богиња - изведено од корена бог+иња
Богосава - сложено име од словенских основа
Богослава - сложено име од словенских основа
Божана - превод грчког имена !!Љеофанх!!
Божанка - изведено од Божан(а)+ка
Божидарка - женски облик према мушком имену Божидар
Божица - изведено од Бож(а)+ица
Божурка - изведено од мушког имена Божур+ка..., а може бити да је постало од назива цвећа божур
Боја - од Богослава, Бојана
Бојана - женски облик према мушком имену Бојан
Бојка - изведено од Бој(а)+ка
Боранка - изведено од Боран(а)+ка
Борика - изведено од корена бор+ика
Боринка - изведено од корена бор+инка
Борисава - сложено име од словенских основа
Борислава - сложено име од словенских основа
Бориславка - изведено од мушког имена Борислав+ка
Борјана - изведено од корена бор+јана
Борјанка - изведено од Борјан(а)+ка
Борка - изведено од корена бор+ка
Боса - од Босиљка
Босиљка - грчки - царско, назив цвећа узет за лично име
Босна - изведено од Бос(а)+на
Бранимира - сложено име од словенских основа
Бранимирка - изведено од мушког имена Бранимир+ка
Бранисава - сложено име од словенских основа
Бранислава - сложено име од словенских основа
Бранка - изведено од корена бран+ка
Бранкица - изведено од Бранк(а)+ка
Братисава - сложено име од словенских основа
Братислава - сложено име од словенских основа
Брена - од Обренија
Буба - од Љубинка, Љубица
Буда - од Будимирка, Будислава
Будика - изведено од Буд(а)+ика
Будимила - сложено име од словенских основа
Будимира - сложено име од словенских основа
Будимирка - изведено од мушког имена Будимир+ка
Будислава - сложено име од словенских основа
Бутка - изведено од Буд(а)+ка


Валентина - женски облик према мушком имену Валентин
Валерија - женски облик према мушком имену Валерије
Ванда - пољско име
Вања - од Владана, Ивана, Иванка
Варвара - грчки - жена која не припада грчком етносу..., име хришћанске светитељке
Василија - женски облик према мушком имену Василије
Василица - превод грчког имена Василиса - царица, календарско име
Василка - изведено од мушког имена Васил+ка
Васиљка - изведено од мушког имена Васиљ+ка
Васка - изведено од Вас(а)+ка
Ведрана - изведено од Ведр(а)+ана
Векослава - сложено име од словенских основа
Велиборка - изведено од мушког имена Велибор+ка
Велизарка - изведено од мушког имена Велизар+ка
Велика - придев велико узет за лично име
Велинка - изведено од Вел(а)+инка
Вема - исто име као Фема
Вемија - исто име као Фемија
Вера - превод грчког имена !!Пистиз!!, једно од хришћанских врлина..., име хришћанске светитељке
Верка - изведено од Вер(а)+ка
Верна - изведено од Вер(а)+на
Вероника - име хришћанске светитељке
Веросава - сложено име настало у новије време
Верослава - сложено име настало у новије време
Веруша - изведено од Вер(а)+уша
Весела - придев весео узет за лично име
Веселинка - изведено од мушког имена Веселин+ка
Веска - изведено од Вес(а)+ка
Весна - име словенске богиње пролећа
Вета - од Јелисавета, Савета
Вида - од Видослава
Видна - изведено од Вид(а)+на
Видојка - изведено од Вид(а)+ојка
Видосава - сложено име од словенских основа
Видослава - сложено име од словенских основа
Винка - женски облик према мушком имену Винко
Виорка - од румунског имена Виорица - љубичица
Витана - изведено од Вит(а)+ана
Витомирка - изведено од мушког имена Витомир+ка
Вишесава - сложено име од словенских основа
Вишеслава - сложено име од словенских основа
Вишња - прасловенски назив дрвета и плода узет за лично име
Вјера - ијекавска варијанта имена Вера
Владана - женски облик према мушком имену Владан
Владанка - изведено од мушког имена Владан+ка
Владимирка - женски облик према мушком имену Владимир+ка
Владисава - сложено име од словенских основа
Владислава - сложено име од словенских основа
Владихна - изведено од корена Влад+иха
Владица - изведено од корена Влад+ица
Властимира - женски облик према мушком имену
Властимирка - изведено од мушког имена Властимир+ка
Влатка - изведено од корена Влад+ка
Војимира - женски облик према мушком имену Војимир
Војимирка - изведено од мушког имена Војимир+ка
Војинка - изведено од мушког имена Војин+ка
Војислава - сложено име од словенских основа
Војка - изведено од корена Вој+ка
Војкана - женски облик према мушком имену Војкан
Вујана - изведено од корена Вуј(а)+ана
Вука - од Вукосава, Вукослава
Вукана - изведено од корена Вук+ана
Вукица - изведено од корена Вук+ица
Вукосава - сложено име од словенских основа
Вукосавка - изведено од мушког имена Вукосав+ка
Вукослава - сложено име од словенских основа
Вусана - варијанта имена Вуксана


Гага - од Гордана, Драгана
Гала - од Гаврила, Галина
Галина - превод грчког имена !!Галхух!! - име хришћанске светитељке
Гаља - од Гаврила, Галина
Гана - од Ангелина, Драгана
Гара - од Гаврилка, име дато од миља црномањастој деци
Гвоздена - женски облик према мушком имену Гвозден
Гвозденија - изведено од мушког имена Гвозден+ија
Гвозденка - изведено од мушког имена Гвозден+ка
Гела - од Ангелина
Гена - од Ангелина, Георгина
Георгија - женски облик према мушком имену Георгије
Гера - од Георгија, Георгина
Гиздава - придев гиздава узет за лично име
Гина - од Ангелина
Года - од Годимирка, Гордана
Годимирка - изведено од мушког имена Годимир+ка
Гојна - изведено од корена гој+на
Гора - од Гордана, Горислава
Горана - женски облик према мушком имену Горан
Горанка - изведено од мушког имена Горан+ка
Горда - од Гордана
Гордана - превод грчког имена Гордианос..., а народ ово име везује за придев горд
Горданка - изведено од Гордан(а)+ка
Гордијана - превод грчког имена !!Гордианоз!! - ...народ ово име везује за придев горд
Горица - изведено од Гор(а)+ица
Горјана - изведено од Гор(а)+јана
Госпава - изведено од именице госп(а)+ава
Госпојинка - изведено од именице госп(а)+ојинка
Грлица - назив птице узет за лично име
Грозда - од Гроздана
Гроздана - изведено од словенског корена грозд+ана


Даворијанка - изведено од мушког имена Давор+ијанка
Даворјанка - изведено од мушког имена Давор+јанка
Даворка - изведено од мушког имена Давор+ка
Дада - од Даница, Даринка
Далибора - женски облик према мушком имену Далибор
Далиборка - изведено од мушког имена Далибор+ка
Дамана - женски облик према мушком имену Даман
Дамијана - женски облик према мушком имену Дамјан
Дамјана - женски облик према мушком имену Дамјан
Дамјанка - изведено од мушког имена Дамјан+ка
Дана - од Данијела, Даница
Данијела - женски облик према мушком имену Данијел
Даника - изведено од Дан(а)+ика
Данила - од Данило
Даница - општесловенски назив за јутарњу звезду узет за лично име
Данка - изведено од Дан(а)+ка
Данојка - изведено од Дан(а)+ојка
Дања - од Дамњанка, Даница
Дара - од Дарија, Дарослава
Дарија - женски облик према мушком имену Дарије
Даринка - изведено од корена дар+инка
Дафина - грчки - украсно дрво
Даца - ода Даница, Дафина
Дејана - женски облик према мушком имену Дејан
Деса - од Десанка, Десислава
Десанка - изведено од Дес(а)+анка
Десимирка - изведено од мушког имена Десимир+ка
Десисава - изведено од мушког имена Десислав
Десислава - изведено од мушког имена Десислав
Деска - изведено од Дес(а)+ка
Деша - од Десанка, Десислава, Деспина
Дивна - придев дивна узет за лично име
Димитра - женски облик према мушком имену Димитар
Димитрија - женски облик према мушком имену Димитрије
Дина - од Димитрина, Костадина
Добра - од Добривојка, Добросава
Добрија - изведено од Добр(а)+ија
Добрила - женски облик према мушком имену Добрил
Добринка - изведено од мушког имена Добрин+ка
Добромила - сложено име од словенских основа
Добросава - сложено име од словенских основа
Доброслава - сложено име од словенских основа
Доја - од Доброслава, Довијана, Достана
Дојна - изведено од Дој(а)+на
Дона - од Домана
Донка - изведено од Дон(а)+ка
Дора - од Доротеја, Теодора
Дорјана - хипокористик од Доротеја
Доротеја - грчки - Богом дана, име хришћанске светитељке
Достана - женски облик према мушком имену Достан
Драга - од Драгислава, Драгослава
Драгана - изведено од корена драг+ана
Драгијана - од Драгиј(а)+ана
Драгиња - изведено од корена драг+иња
Драгица - изведено од корена драг+ица
Драгојла - изведено од корена драг+ојла
Драгомира - женски облик према мушком имену Драгомир
Драгомирка - изведено од мушког имена Драгомир+ка
Драгосава - сложено име од словенских основа
Драгослава - сложено име од словенских основа
Драгуна - изведено од корена Драг+уна
Дражена - женски облик према мушком имену Дражен
Дренка - заштитно име постало од назива дрвета дрен+ка
Дринка - име реке узет за лично име
Дубравка - превод италијанског имена Силвиа
Дуња - превод грчког имена Кидонија... - назив дрвета и плода узет за лично име
Душанка - изведено од мушког имена Душан+ка
Душица - изведено од Душ(а)+ица
Душка - изведено од Душ(а)+ка


Ђурђа - женски облик према мушком имену Ђурђе
Ђурђевка - по празнику Ђурђевдану или цвету ђурђевку
Ђурђија - изведено од Ђурђ(а)+ија
Ђурђијанка - изведено од Ђурђиј(а)+анка
Ђурђина - изведено од Ђурђ(а)+ина
Ђурђинка - изведено од Ђурђ(а)+инка
Ђурђица - изведено од Ђурђ(а)+ица


Ева - јеврејски - живот, библијско име
Евдокија - грчки - добра воља, име хришћанске светитељке
Евица - изведено од Ев(а)+ица
Екатарина - грчки - чиста, нада, име хришћанске светитељке
Елена - варијанта имена Јелена
Ема - од Емилија
Емилија - изведено од мушког имена Емил+ија
Емилијана - женски облик према мушком имену Емилијан
Ефимија - варијанта имена Еуфемија


Жанка - изведено од Жан(а)+ка
Желимирка - изведено од мушког имена Желимир+ка
Жељка - изведено од именице жељ(а)+ка
Жива - од Живана, Живослава
Живадинка - изведено од мушког имена Живадин+ка
Живана - женски облик према мушком имену Живан
Живанка - изведено од мушког имена Живан+ка
Живка - изведено од придева жив+ка
Живоданка - сложено име новијег порекла
Живодарка - изведено од мушког имена Живодар+ка
Живојка - изведено од корена Жив+ојка
Живомирка - изведено од мушког имена Живомир+ка
Живосава - сложено име
Живослава - сложено име
Жижа - од Живадинка, Живана


Зага - од Загорка
Загорка - могуће да је име нижег женског божанства ...словенског пантеона узет за лично име
Заја - од Загорка
Захарина - изведено од мушког имена Захар+ина
Звезда - назив небеског тела узет за лично име
Звездана - назив небеског тела узет за лично име
Звезданка - изведено од мушког имена Звездан+ка
Звена - од Звездана
Здравка - изведено од придева здрав+ка
Здравомирка - изведено од мушког имена Здравомир+ка
Злата - име настало на називу племенитог метала злата
Златана - изведено од корена злат+ана
Златанка - изведено од мушког имена Златан+ка
Златиборка - изведено од мушког имена Златибор
Златија - изведено од корена злат+ија
Златинка - изведено од корена злат+инка
Златица - изведено од корена злат+ица
Златна - изведено од корена злат+на
Златојка - изведено од корена злат+ојка
Зоја - грчки - живот, име хришћанске светитељке
Зона - од Зоја или Зора
Зора - од Зорислава
Зорана - женски облик према мушком имену Зоран
Зоријана - изведено од Зор(а)+ијана
Зорислава - сложено име од словенских основа
Зорица - изведено од Зор(а)+ица
Зорка - изведено од Зор(а)+ка
Зумбулка - изведено од Зумбул+ка


Ива - од Иванка
Ивана - женски облик према мушком имену Иван
Иванка - изведено од мушког имена Иван+ка
Ивка - изведено од Ив(а)+ка
Ида - од Симонида
Иконија - превод грчког имена !!Еикониа!!
Илијана - изведено од Илиј(а)+ана
Илинка - изведено од мушког имена Илиј(а)+инка
Иљка - изведено од Иљ(а)+ка
Ирина - грчки - мир, име хришћанске светитељке
Исидора - превод грчког имена !!Исидњра!! - име хришћанске светитељке
Ица - од Иконија, Илинка


Јабланка - изведено од мушког имена Јаблан+ка
Јаворка - изведено од јавор+ка
Јаглика - назив цвећа узет за лично име
Јагода - назив плода узет за лично име
Јагодина - изведено од Јагод(а)+ина
Јагодинка - изведено од Јагод(а)+инка
Јадранка - изведено од назива мора Јадран+ка
Јана - варијанта имена Ана или хипокористик од Јована
Јара - од Јарослава
Јармила - чешко име
Јарослава - сложено име од словенских основа
Јасенка - изведено од јасен+ка
Јасмина - назив цвећа узет за лично име
Јасминка - изведено од Јасмин(а)+ка
Јасна - придев јасна узет за лично име
Јевдока - од Јевдокија
Јевдокија - варијанта имена Евдокија
Јевросија - варијанта имена Еуфросина
Јевросима - варијанта имена Еуфросина
Јевтимија - грчки облик према мушком имену Јефтимије
Јеја - од Јевдокија, Јелена
Јелена - превод грчког имена Елени ...- сунчева светлост, име хришћанске светитељке
Јелинка - изведено од Јелин(а)+ка
Јелисавета - јеврејски - Бог је заклетва, библијско име
Јелисавка - од Јелисавета
Јелица - изведено од Јел(а)+ица
Јелка - изведено од Јел(а)+ка
Јерина - превод грчког имена Ирини - мир, име хришћанске светитељке
Јесенка - изведено од јесен+ка
Јефимија - варијанта имена Еуфемија
Јефтимија - женски облик према мушком имену Јефтимије
Јована - превод грчког имена !!Ињанна!! - ...женски облик према мушком имену Јован, календарско име
Јованка - изведено од мушког имена Јован+ка
Јовка - изведено од Јов(а)+ка
Јока - од Јована, Јованка
Јоргованка - изведено од назива цвећа јоргован+ка
Јорданка - изведено од мушког имена Јордан+ка
Југослава - сложено име настало у новије време, ...настало према називу Југославије
Јула - од Јулија, Јулијана
Јулија - римско женско име настало према мушком имену
Јулијана - женски облик према мушком имену Јулијан
Јулка - изведено од Јул(а)+ка


Кадивка - изведено од Кадив(а)+ка
Каја - од Кадивка, Катарина
Калина - назив цвећа узет за лично име
Касија - име једне од кћери старозаветног праведног Јова
Ката - од Катарина
Катарина - варијанта имена Екатарина
Катина - изведено од Кат(а)+ина
Катица - изведено од Кат(а)+ица
Каћа - руски хипокористик од Катарина
Ковиљка - изведено од назива цвећа ковиљ(е)+ка
Ковинка - изведено од Ков(а)+инка
Којадинка - изведено од мушког имена Којадин+ка
Косана - изведено од именице кос(а)+ана
Косанка - изведено од Косан(а)+ка
Косара - изведено од кос(а)+ара
Косовка - изведено од назива области Косов(о)+ка
Костадина - женски облик према мушком имену Костадин
Костадинка - изведено од мушког имена Костадин+ка
Коштана - име постало познато по делу Боре Станковића
Криста - од Кристина
Кристина - исто име као Христина
Крсманија - изведено од мушког имена Крсман+ија
Крстина - варијанта имена Христина
Круна - латински - круна
Крунија - изведено од Крун(а)+ија
Крунослава - сложено име
Ксенија - грчки - тајанствена странкиња, име хришћанске светитељке 


Лабуда - женски облик према мушком имену Лабуд
Лада - од Владислава
Ладислава - женски облик према мушком имену Ладислав
Лазарка - изведено од мушког имена Лазар+ка
Лара - од Лариса
Латинка - назив цвећа узет за лично име
Латка - изведено од Лат(а)+ка
Лела - од Јелена, Јелисавета
Лена - од Јелена, Милена
Ленка - изведено од Лен(а)+ка
Лепа - од Лепојка, Лепосава
Лепава - изведено од корена леп+ава
Лепана - изведено од корена леп+ана
Лепојка - изведено од корена леп+ојка
Лепосава - сложено име од словенских основа
Лепосавка - изведено од Лепосав(а)+ка
Лепослава - сложено име од словенских основа
Лидија - грчко име !!Аудиа!! - ...област у Малој Азији, име хришћанске светитељке


Љепосава - ијекавска варијанта имена Лепосава
Љерка - превод грчког имена Лирион- љиљан
Љиља - од Љиљана
Љиљана - назив цвећа крина узет за лично име
Љуба - од Љубисава, Љубомирка
Љубина - изведено од корена љуб+ина
Љубинка - изведено од корена љуб+инка
Љубисава - сложено име од словенских основа
Љубислава - сложено име од словенских основа
Љубица - изведено од корена љуб+ица
Љубомирка - изведено од мушког имена Љубомир+ка
Љубосава - сложено име од словенских основа
Љубослава - сложено име од словенских основа


Маја - од Марија
Малина - прасловенски назив биљке малине и њеног плода ...узет за лично име
Мања - од Малина, Марија
Мара - од Маргарета, Марија
Марга - од Маргарета, Маргита
Маргарета - варијанта имена Маргарита
Маргарита - грчки - бисер
Марија - превод грчког имена Марија, од јеврејског Мириам - ...библијско име
Маријана - изведено од Мариј(а)+ана
Маријана - изведено од Мариј(а)+ана
Марика - изведено од Мар(а)+ика
Марина - грчки - морска, име хришћанске светитељке
Мариола - грчко име !!Марињра!! - хипокористик од Марија
Марица - хипокористик имена Марија
Марта - арамејски - госпођа
Мартина - женски облик према мушком имену Мартин
Маруша - изведено од Мар(а)+уша
Марушка - изведено од Маруш(а)+ка
Маша - од Марија, Марина
Меланија - грчки - црна, тамна, име хришћанске светитељке
Микосава - сложено име од хипокористика Мика
Микослава - сложено име од хипокористика Мика
Мила - од Милица, Милосава, Радмила
Милада - женски облик према мушком имену Милорад
Миладинка - изведено од мушког имена Миладин+ка
Милана - женски облик према мушком имену Милан
Миланка - изведено од мушког имена Милан+ка
Милева - изведено од корена мил+ева
Милена - изведено од корена мил+ена
Миленија - изведено од Милен(а)+ија
Миленка - изведено од Милен(а)+ка
Милијана - изведено од Милиј(а)+ана
Милина - изведено од корена мил+ина
Милинка - изведено од Милин(а)+ка
Милисава - сложено име од словенских основа
Милислава - сложено име од словенских основа
Милица - изведено од корена мил+ица
Милка - изведено од корена мил+ка
Милна - иведено од корена мил+на
Милованка - изведено од мушког имена Милован+ка
Милодарка - изведено од мушког имена Милодар+ка
Милојка - изведено од корена мил+ојка
Миломирка - изведено од мушког имена Миломир+ка
Милосава - сложено име од словенских основа
Милосавка - изведено од мушког имена Милосав+ка
Милосија - варијанта имена Милостија
Милослава - сложено име од словенских основа
Милунија - изведено од мушког имена Милун+ија
Милунка - изведено од мушког имена Милун+ка
Милуша - изведено од корена мил+уша
Миља - од Милица, Смиљана
Миљана - женски облик према мушком имену Миљан
Миљуша - изведено од Миљ(а)+уша
Мима - од Миладинка, Милосава
Мина - од Јасмина, Милена
Миомира - женски облик према мушком имену Миомир
Миомирка - изведено од мушког имена Миомир+ка
Миона - исти облик као име Милна
Мира - од Мирјана, Мирослава
Мирана - изведено од корена мир+ан
Мирјана - изведено од корена мир+јана
Мирка - изведено од корена мир+ка
Мирна - изведено од корена мир+на
Миросава - сложено име од словенских основа
Мирослава - сложено име од словенских основа
Мируна - изведено од корена мир+уна
Митра - варијанта имена Дмитар
Митрана - изведено од Мирт(а)+ана
Младена - женски облик према мушком имену Младен
Младенка - женски облик према мушком имену Младен
Младомирка - изведено од Младен(а)+ка


Нада - превод грчког имена Елпис
Надежда - превод грчког имена Елпис
Надија - изведено од Над(а)+ија
Нађа - руски - хипокористик од Надежда
Најдана - женски облик према мушком имену Најден
Нака - од Настасија, Наталија
Нана - од Настасија, Наталија
Наста - од Настасија
Настасија - варијанта имена Анастасија
Ната - од Наталија
Наталија - од латинског Наталис - дан Христовог рођења
Наташа - руски - име хипокористик од Наталија
Натка - изведено од Над(а)+ка
Наца - од Надежда, Наталија
Нева - од Невена
Невена - име настало према називу цвећа невен
Невенка - изведено од Невен(а)+ка
Негомира - настало према мушком имену Негомир
Негосава - сложено име од словенских основа
Негослава - сложено име од словенских основа
Неда - од Недељка, Ненадија
Недељка - изведено од Недељ(а)+ка
Неђељка - ијекавска варијанта имена Недељка
Нела - хипокористик од Јелена
Нена - од Невена, Недељка
Нера - од Неранyа
Неранyа - варијанта имена Наранyа
Неца - од Невена
Никица - изведено од Ник(а)+ица
Никодија - женски облик према мушком имену Никодије
Николета - изведено од мушког имена Никола
Николија - изведено од мушког имена Никол(а)+ија
Николина - изведено од мушког имена Никол(а)+ина
Никосава - сложено име од хипокористика Ника
Никослава - сложено име од хипокористика Ника
Нина - од Ангелина, Нинослава
Новка - настало према мушком имену Новак
Нуша - од Анђуша, Ануша


Обрада - настало према мушком имену Обрад
Обрена - женски облик према мушком имену Обрен
Обренија - изведено од мушког имена Обрен+ија
Обренка - изведено од мушког имена Обрен+ка
Огњана - настало према мушком имену Огњан
Огњанка - изведено од мушког имена Огњан+ка
Озренка - изведено од мушког имена Озрен+ка
Олга - руски - календарско име
Оливера - настало према мушком имену Оливер
Оља - руски - хипокористик од Олга, Олимпијада


Пава - од Павленија, Павлија
Павленија - изведено од мушког имена Павл(е)+енија
Параскева - превод грчког имена Параскеви... - Петка, име хришћанске светитељке
Пауна - настало према мушком имену Паун
Пела - од Пелагија
Пелагија - грчки - морска, име хришћанске светитељке
Пелка - изведено од Пел(а)+ка
Перка - изведено од Пер(а)+ка
Перса - од Персида
Персида - превод грчког имена !!Персида!! - ...персијанка, ентоним узет за лично име
Перуна - настало према мушком имену Перун
Петкана - изведено од Петк(а)+ана
Петра - настало према мушком имену Петар
Петрана - изведено од Петр(а)+ана
Петрија - изведено од Петр(а)+ија
Петрунка - изведено од Петр(а)+унка
Пламенка - изведено од именице пламен(а)+ка
Пола - од Полексија
Полексија - варијанта имена Поликсена
Поликсена - грчки - много гостољубива, име хришћанске светитељке
Правда - именица правда узета за лично име
Првослава - сложено име од словенских основа
Предислава - сложено име од словенских основа
Прибислава - сложено име од словенских основа
Продана - настало према мушком имену Продан
Пчелица - изведено од Пчел(а)+ица


Равијојла - име виле из народне поезије
Рада - од Радмила, Радослава
Радана - изведено од корена рад+ана
Раденка - изведено од корена рад+енка
Радивојка - изведено од мушког имена Радивој+ка
Радика - изведено од корена рад+ика
Радина - изведено од корена рад+ина
Радинка - изведено од корена рад+инка
Радисава - сложено име од словенских основа
Радица - деминутив изведен од Рад(а)+ица
Радмила - сложено име од словенских основа
Радованка - изведено од мушког имена Радован+ка
Радојка - изведено од корена рад+ојка
Радојла - изведено од корена рад+ојла
Радомира - женско име према мушком имену Радомир
Радомирка - изведено од мушког имена Радомир+ка
Радосава - сложено име од словенских основа
Радослава - сложено име од словенских основа
Радуна - женско име према мушком имену Радун
Радунка - изведено од мушког имена Радун+ка
Рајка - изведено од Рај(а)+ка
Рајна - изведено од Рај(а)+на
Ракина - изведено од Рак(а)+ина
Ранђија - од Аранђелија
Ранисава - исто име као Хранислава
Ранисавка - изведено од мушког имена Ранисав+ка
Ранислава - исто име као Хранислава
Ранка - хипокористик од Хранислава
Растисава - сложено име од словенских основа
Растислава - сложено име од словенских основа
Ратка - изведено од Рад(а)+ка
Ратомирка - изведено од мушког имена Ратомир+ка
Рина - од Ирина, Јерина
Риста - исто име као Христа
Ристана - изведено од Рист(а)+ана
Ристосија - исто име као Христосија
Роксана - превод грчког имена !!Роџана!!
Роксанда - варијанта имена Роксандра
Роксандра - име настало укрштањем имена Александра и Роксана
Роса - од Роксанда, Роксандра
Росана - изведено од Рос(а)+ана
Росанда - варијанта имена Роксандра
Ружа - назив цвећа узет за лично име
Ружана - изведено од Руж(а)+ана
Ружица - деминутив изведен од Руж(а)+ица
Рујка - изведено од Руј(а)+ка
Румена - придев румен узет за лично име
Руменија - изведено од Румен(а)+ија
Руменка - изведено од придева румен+ка
Рушка - изведено од Руж(а)+ка


Сава - женско име према мушком имену Сава
Саватија - женско име према мушком имену Саватије
Савета - од Јелисавета
Савка - изведено од мушког имена Сав(а)+ка
Саломија - јеврејски - господарица света, библијско име
Сана - од Александра
Санда - од Александра
Сандра - од Александра
Сања - од Александра
Сара - јеврејски - кнегиња, библијско име
Саша - од Александра
Сашка - изведено од Саш(а)+ка
Светислава - сложено име од словенских основа
Светлана - старо словенско име изведено од придева светл(а)+ана
Светозарка - изведено од мушког имена Светозар+ка
Светомирка - изведено од мушког имена Светомир+ка
Сека - хипокористик од сестра
Селена - грчки - богиња месеца
Селимирка - изведено од мушког имена Селимир+ка
Селина - варијанта имена Селена
Сена - од Ксена, Ксенија
Сенка - изведено од Сен(а)+ка
Серафима - женско име према мушком имену Серафим
Серафина - варијанта имена Серафима
Сибина - женско име према мушком имену Сибин
Сибинка - изведено од мушког имена Сибин+ка
Сида - од Персида, Синодија
Симана - женско име према мушком имену Симан
Симеона - женско име према мушком имену Симеон
Симеонка - изведено од мушког имена Симеон+ка
Симеуна - женско име према мушком имену Симеун
Симеунка - изведено од мушког имена Симеун+ка
Симка - изведено од Сим(а)+ка
Симонида - женско име према мушком имену
Синђелија - грчки - синђел, секретар код владике
Скорослава - сложено име од словенских основа
Слава - хипокористик од имена са кореном слав
Славенка - изведено од корена слав+енка
Славијанка - изведено од Славијан(а)+ка
Славица - изведено од корена слав+ица
Славка - изведено од корена слав+ка
Славна - изведено од корена слав+на
Славојка - изведено од корена слав+ојка
Славомирка - изведено од мушког имена Славомир+ка
Славујка - изведено од мушког имена Славуј+ка
Слађа - од Слађана
Слађана - придев слађахна или слађана узет за лично име
Слободанка - изведено од мушког имена Слободан+ка
Слободинка - изведено од Слобод(а)+инка
Словенка - ентоним узет за лично име
Смиља - од Смиљана
Смиљана - изведено од назива цвећа смиљ(а)+ана
Смиљанка - изведено од Смиљан(а)+ка
Смиљка - изведено од Смиљ(а)+ка
Снежа - од Снежана
Снежана - превод немачког имена $$Сцхнеењиттцхен$$ - снежно бела
Снешка - изведено од Снеж(а)+ка
Соја - од Софија
Сока - од Софија, Сојка
Соња - руски хипокористик од Софија
Софија - грчки - мудрост, име хришћанске светитељке
Софијана - изведено од Софиј(а)+ана
Софка - изведено од Соф(а)+ка
Спаса - од Спасенија
Спасена - женско име према мушком имену Спаса
Спасенија - изведено од мушког имена Спасен+ија
Спасенка - изведено од мушког имена Спасен+к
Србислава - сложено име настало у доба романтизма
Срђана - женско име према мушком имену Срђан
Сребрана - изведено од Сребр(а)+ана
Сребрена - женско име према мушком имену Сребрен
Сретенија - изведено од мушког имена Сретен+ија
Сретенка - изведено од мушког имена Сретен+ка
Срна - назив животиње узет за лично име
Стамена - женско име према мушком имену Стамен
Стаменија - изведено од мушког имена Стамен+ија
Стана - од Стамена, Станислава
Станимира - женско име према мушком имену Станимир
Станимирка - изведено од мушког имена Станимир+ка
Станисава - сложено име од словенских основа
Станислава - сложено име од словенских основа
Станка - изведено од корена стан+ка
Станојка - изведено од мушког имена Станој(е)+ка
Сташа - од Александра, Анастасија, Станислава
Стевана - женско име према мушком имену Стеван
Степанија - исто име као Стефанија
Стефана - женско име према мушком имену Стефан
Стефанида - превод грчког имена !!Стефанидх!! - ...име хришћанске светитељке
Стефанија - женско име према мушком имену Стефан
Стоја - од Стојанка, Стојислава
Стојадинка - изведено од мушког имена Стојадин+ка
Стојана - женско име према мушком имену Стојан
Стојанка - изведено од мушког имена Стојан+ка
Стојна - изведено од корена стој+на
Сузана - јеврејски - бели крин, библијско име
Сунчица - персонификација Сунца у савременој поетској творевини
Сусана - јеврејски - бели крин, библијско име
Таја - од Тајиса, Татјана
Тамара - јеврејски - палма, библијско име
Танасија - варијанта имена Атанасија
Танкосава - сложено име
Танкослава - сложено име
Таска - изведено од Тас(а)+ка
Татијана - превод грчког имена !!Татиана!! - име хришћанске светитељке
Татјана - превод грчког имена !!Татиана!!
Таша - од Танасија, Татјана
Ташана - сложено име од словенских основа
Тврдислава - сложено име од словенских основа
Теја - од Теодора
Теодора - женско име према мушком имену Теодор
Теодосија - женско име према мушком имену Теодосије
Теофила - женско име према мушком имену Теофил
Тешана - женско име према мушком имену Тешану
Тијана - исто име као Тихана
Тина - од Тијана, Христина
Тиса - од Тиосава
Тита - од Христина
Тихана - изведено од корена Тих+ана
Тихомирка - изведено од мушког имена Тихомир+ка
Тихосава - сложено име од словенских основа
Тихослава - сложено име од словенских основа
Тодора - варијанта имена Теодора
Тодорка - изведено од мушког имена Тодор+ка
Томана - изведено од Том(а)+ана
Томанија - изведено од мушког имена Томан+ија
Томислава - изведено од мушког имена Томисалав
Томица - изведено од Том(а)+ица
Томка - изведено од Том(а)+ка
Тоња - од Томанија
Трајанка - изведено од мушког имена Трајан+ка
Трифона - женско име према мушком Трифон
Трифуна - женско име према мушком Трифун


Убавка - изведено од придева убав+ка
Угринка - изведено од мушког имена Угрин+ка
Уна - назив реке узет за лично име


Федора - варијанта имена Феодора
Фема - од Еуфемија
Феодора - руска варијанта грчког имена Теодора
Филимона - женско име према мушком имену Филимон
Филипа - женско име према мушком имену Филип
Филомена - грчко име


Хранисава - сложено име од словенских основа
Хранислава - сложено име од словенских основа
Христа - од Христина
Христина - превод грчког имена !!Христинх!! хришћанске светитељке


Цаја - од Јелисавета, Станислава
Цајка - изведено од Цај(а)+ка
Цака - од Стамела, Стаменка
Цана - од Стана Станислава
Цвета - од Цветана, Цветимира
Цветана - сложено од корена цвет+ана
Цветанка - изведено од мушког имена Цветан+ка
Цветија - изведено од корена цвет+ија
Цвија - од мушког имена Цвијан
Цвијета - ијекавска варијанта имена Цвета
Цеца - од Светлана, Цецилија
Цила - од Василија, Цецилија
Цица - од Милица, Славица
Цмиља - од Цмиљана
Цмиљана - варијанта имена Смиљана
Цмиљка - варијанта имена Смиљка
Цоја - од Станојка, Стоја
Цојка - од Цој(а)+ка
Цока - од Слободанка, Станојка


Чарна - придев чарна у значењу црна узет за лично име
Часлава - сложено име
Чаславка - изведено од мушког имена Часлав+ка
Чедомирка - изведено од мушког имена Чедомир+ка


Шана - од Александра, Душана
Шћепанија - варијанта имена Стефанија

Распоред богослужења

raspored-bogosluzenja

у храму Свете Петке у Уровцима

Св. Литургија: недељом и празником (црвено слово) 9:00

Божићна литургија:  7:00

Васкршња литургија:  7:00

Вечерње Богослужење: 

  • Бадњи дан: 18:00
  • Велики четвртак: 16:00
  • Велики петак: 17:00

Јелеосвећење уочи славе храма Свете Петке 26.10. - 18:00

 

Опширније

Православље

pravoslavlje

Како до храма?

kako-do-nas-modul

Црква Свете Петке

Мовтица 15

Уровци

Погледајте како до нас...

top