Мушка имена

Авакум - јеврејски - љубав божја, библијско име
Авељ - јеврејски - лахор, библијско име
Авра - од Аврам
Аврам - јеврејски - узвишени отац, библијско име
Агапије - грчки - вољени, име хришћанског светитеља
Агатон - грчки - благо, добро, име хришћанског светитеља
Агатоник - грчки - добро, победитељ, име хришћанског светитеља
Адам - јеврејски - човек од земље створен, библијско име првог човека


Адријан - име настало по граду Хадрији
Азарија - јеврејски - божја помоћ, библијско име
Аким - јеврејски - Бог подиже, библијско име
Аксентије - грчки - онај који увеличава, име хришћанског светитеља
Алекса - од Александар, Алексије
Александар - заштитник људи
Алексије - грчки - онај који доноси помоћ, име хришћанског светитеља
Анастазије - варијанта имена Анастасије
Анастас - од Анастасије
Анастасиј - од Анастасије
Анастасије - грчки - онај који је васкрсао
Анатолије - грчки - исток, име хришћанског светитеља
Андра - од Андреј, Андреја
Андреј - грчки - храбар, мужеван
Андреја - од Андреј
Андрија - од Андреј
Анђелко - изведено од Анђел+ко
Антоније - римско породично име
Апостол - грчки - посланик Божји
Аранђел - грчки - старешина анђела, први анђео
Аритон - од Харитон
Арса - од Арсен, Арсеније
Арсен - од Арсеније
Арсеније - грчки - јуначан, узвишен, име хришћанског светитеља
Атанасије - грчки - бесмртан, име хришћанског светитеља
Аћим - од Аким
Аца - од Алекса, Александар, Алексије
Ацко - изведено име
Ацо - од Алекса, Александар, Алексеј

Багреш - изведено име - црвен, пурпуран
Баја - изведено од Братислав, Братољуб, или хипокористик од брат
Бајалац - заштитно име
Бајчета - изведено од Бајч(е)+ета
Бакоња - изведено име, у Вуковом речнику бакоња значи... велики господин
Бала - изведено име од Братислав, Братољуб
Балота - изведено име од Бал(а)+ота
Балша - изведено име об Бал(а)+ша
Бан - могуће је да је од аварског, односно персијског бајан ...- војвода, или хипокористик од Бранимир, Бранислав
Баоша - исто име као Балша
Батрић - изведено име од брат
Бацан - изведено име од Бац(а)+ан
Беклимир - сложено име од словенских основа
Белислав - сложено име од словенских основа
Беловук - сложено име од словенских основа
Белослав - сложено име од словенских основа
Белочај - сложено име од словенских основа
Беривој - сложено име од словенских основа
Берисав - исто име као Берислав
Берислав - сложено име од словенских основа
Бећир - турско име - првенац, ...узето као заштитно код православног живља
Бигрен - може бити да је изведено од бигра (врста камена)..., узето као заштитно име
Биљан - мушки облик према женском имену Биљана
Бисер - стара словенска позајмица узета за лично име... у новије време према женским именима Бисера и Бисерка
Благован - изведено од корена Благ+ован
Благоје - изведено од корена Благ+оје
Благомир - сложено име настало у новије време
Благота - изведено од корена Благ+ота
Блажа - од Благоје
Блажан - изведено од Блаж(а)+ан
Блашко - изведено од Блаж(а)+ко
Бобан - хипокористик од Слободан
Богдабој - сложено име од елемената Бог, да и бој
Богдан - превод грчког имена - дат од Бога
Богета - изведно од Бог(а)+ета
Богивој - сложено име од словенских основа
Богимир - сложено име од словенских основа
Богић - изведено од корена Бог+ић
Богиша - изведено од корена Бог+иша
Богмил - сложено име од словенских основа
Богобој - превод грчког имена !!Тимољеоз!!
Боговид - сложено име од словенских основа
Богоје - изведено од корена Бог+оје
Богољуб - превод грчког имена Теофилос
Богомир - сложено име од словенских основа
Богосав - сложено име од словенских основа
Богослав - сложено име од словенских основа
Бодин -
Божа - од Божидар, Богољуб, Богослав
Божидар - превод грчког имена Теодорос
Божил - изведено од Бож(а)+ил
Божимир - сложено име од словенских основа
Божин - изведено од Бож(а)+ин
Божур - назив цвећа узет за лично име
Бојан - изведено од Бој(а)+ан
Бојимир - сложено име од словенских основа
Бојислав - сложено име од словенских основа
Бојко - изведено од Бој(а)+ко
Бојомир - сложено име од словенских основа
Бојчин - изведено од Бојч(е)+ин
Бока - од Богослав, Божидар
Бољебрат - сложено име од словенских основа
Бољедраг - сложено име од словенских основа
Бољедруг - сложено име од словенских основа
Бољемир - сложено име од словенских основа
Бољен - изведено од корена првог дела имена Бољемир, Бољесав
Бољерад - сложено име од словенских основа
Бољеслав - сложено име од словенских основа
Бољеша - изведено од имена Бољемир
Боривој - сложено име од словенских основа
Борис - од Борислав
Борисав - сложено име од словенских основа
Борислав - сложено име од словенских основа
Бориша - изведено од корена бор+иша
Борко - изведено од корена бор+ко
Борослав - сложено име од словенских основа
Босиљ - грчки - царски
Босиљко - изведено од Босиљ+ко
Бошко - изведено од Бож(а)+ко
Брајимил - сложено име од словенских основа
Брајисав - сложено име од словенских основа
Брајислав - сложено име од словенских основа
Бранибор - сложено име од словенских основа
Бранивој - сложено име од словенских основа
Бранимир - сложено име од словенских основа
Бранисав - сложено име од словенских основа
Бранислав - сложено име од словенских основа
Бранко - изведено од корена бран+ко
Браномир - сложено име од словенских основа
Братан - изведено од корена брат+ан
Бративој - сложено име од словенских основа
Бративоје - варијанта имена Бративој
Братимил - сложено име од словенских основа
Братимир - сложено име од словенских основа
Братислав - сложено име од словенских основа
Братоје - изведено од корена брат+оје
Братољуб - сложено име од словенских основа
Братомил - сложено име од словенских основа
Братомир - сложено име од словенских основа
Братонег - сложено име од словенских основа
Братоњег - сложено име од словенских основа
Братослав - сложено име од словенских основа
Браца - хипокористик од брат
Буда - изведено од Будимир, Будислав
Будивој - сложено име од словенских основа
Будимир - сложено име од словенских основа
Будинко - изведено од Будин+ко
Будисав - сложено име од словенских основа
Будислав - сложено име од словенских основа
Будмил - сложено име од словенских основа
Будомир - сложено име од словенских основа

Ваистина - у истину
Валерије - варијанта имена Валериј
Валтазар - јеврејски - нека Бел помогне цару, ...библијско име вавилонског цара
Ванђел - од Евангел - добар весник
Вања - руски - хипокористик од Иван
Вартоломеј - име једног од дванаесторице апостола
Васа - од Василије
Васил - грчки - царски, варијанта имена Василије
Василије - грчки - царски, име хришћанског светитеља
Васиљ - варијанта имена Васил
Васиљко - изведено од Васиљ+ко
Васко - изведено од Вас(а)+ко
Васкрсије - превод грчког имена Анастасиос - онај који је васкрсао
Ведран - изведено од основе придева ведар
Вела - од Велибор, Велимир
Велан - изведено од Вел(а)+ан
Велен - изведено од Вел(а)+ен
Велибор - сложено име од словенских основа
Велизар - превод грчког имена !!Белисариоз!!
Велимир - сложено име од словенских основа
Велисав - сложено име од словенских основа
Велислав - сложено име од словенских основа
Величко - изведено од Велич+ко
Велиша - изведено од Вел(а)+иша
Веља - од Велимир, Велислав
Вељко - изведено од Вељ(а)+ко
Веран - изведено од од женског имена Вер(а)+ан
Верко - изведено од од женског имена Вер(а)+ко
Верољуб - сложено име настало у новије време
Верослав - сложено име настало у новије време
Веса - од Веселин
Веселин - изведено од придева весел+ин
Веселко - изведено од придева весел+ко
Веско - изведено од Вес(а)+ко
Вид - име хришћанског светитеља, хипокористик од Видосав
Видак - изведено од корена вид+ак
Видан - изведено од корена вид+ан
Виден - изведено од корена вид+ен
Видислав - сложено име од словенских основа
Видоје - изведено од корена вид+оје
Видојко - изведено од Видој(е)+ко
Видомир - сложено име од словенских основа
Видосав - сложено име од словенских основа
Видослав - сложено име од словенских основа
Викентије - грчки - победилац - календарско име
Виктор - победилац
Вилотије - варијанта имена Филотеј
Винко - победилац - календарско име
Висарион - грчки - шумски честар, име хришћанског светитеља
Вита - од Витомир, Витослав
Виталије - животни - име хришћанског светитеља
Витодраг - сложено име од словенских основа
Витодраз - сложено име од словенских основа
Витомир - сложено име од словенских основа
Витослав - сложено име од словенских основа
Вићентије - грчки - победилац - календарско име
Вишеслав - сложено име од словенских основа
Влад - од Владимир, Владислав
Влада - од Владимир, Владислав
Владан - изведено од корена влад+ан
Владета - изведено од корена влад+ета
Владимир - сложено име од словенских основа
Владисав - сложено име од словенских основа
Владислав - сложено име од словенских основа
Владоје - изведено од корена влад+оје
Владомир - сложено име од словенских основа
Влајислав - сложено име од словенских основа
Влајко - изведено од Влај(а)+ко
Влајча - изведено од Влај(а)+ко
Власије - име хришћанског светитеља
Властимир - сложено име од словенских основа
Влатко - изведено од корена влад+ко
Воја - од Војислав, Радивој
Војан - изведено од корена вој+а
Војдраг - сложено име од словенских основа
Војевој - сложено име од словенских основа
Војимил - сложено име од словенских основа
Војимир - сложено име од словенских основа
Војин - изведено од корена вој+ин
Војислав - сложено име од словенских основа
Војкан - изведено од Војк(о)+ан
Војко - изведено од корена Вој+ко
Војмил - сложено име од словенских основа
Војмир - сложено име од словенских основа
Војнег - сложено име од словенских основа
Војсил - сложено име од словенских основа
Врагоча - сложено име од словенских основа
Вратимир - сложено име од словенских основа
Вратисав - сложено име од словенских основа
Вратислав - сложено име од словенских основа
Вугдраг - сложено име од словенских основа
Вудраг - варијанта имена Вугдраг
Вуја - од Вук, Вукослав
Вујадин - изведено од Вуј(а)+адин
Вујан - изведено од Вуј(а)+ан
Вујица - изведено од Вуј(а)+ица
Вујко - изведено од Вуј(а)+ко
Вујчета - изведено од Вујч(е)+ета
Вук - општесловенска реч индоевропског порекла
Вукадин - изведено од Вук+адин
Вукајло - изведено од Вук+аило
Вукан - изведено од Вук+ан
Вукашин - изведено од Вукаш+ин
Вукић - изведено од Вук+ић
Вукман - изведено од Вук+ман
Вукмил - сложено име од словенских основа
Вукмир - сложено име од словенских основа
Вукобрад - сложено име од словенских основа
Вукобрат - сложено име од словенских основа
Вукобрз - сложено име од словенских основа
Вуковој - сложено име од словенских основа
Вукодраг - сложено име од словенских основа
Вукол - грчко име - пастир, име хришћанског светитеља
Вукоман - изведено од Вук+оман
Вукомил - сложено име од словенских основа
Вукомир - сложено име од словенских основа
Вукосав - сложено име од словенских основа
Вукослав - сложено име од словенских основа
Вукота - изведено од Вук+ота
Вуксан - хипокористик од Вукослав
Вукша - изведено од Вук+ша
Вуле - изведено од имена Вук, Вукосав, Вуковој
Вулета - изведено од Вул(е)+ета
Вулин - изведено од Вул(а)+ин
Вулић - изведено од Вул(а)+ић
Вучемил - сложено име од словенских основа
Вучен - изведено од Вуч(а)+ен
Вучић - изведено од Вуч(а)+ић
Вучко - изведено од Вуч(а)+ко

Гавра - од Гавран, Гаврило
Гавран - име птице узето као заштитно лично име
Гаврило - јеврејско име - Бог је моја помоћ, библијско име
Гаја - од Гаврило
Гане - од Гаврило, Драган
Гаспар - превод грчког имена !!Гаспархз!! иранског порекла
Гвозден - придев гвозден узет за заштитно лично име
Гедеон - јеврејско име, онај који сече
Генадије - грчко име - благородни, име хришћанског светитеља
Георгије - грчко име - земљорадник, име хришћанског светитеља
Герасим - грчко име - поштен, календарско име
Глигор - од Глигорије
Глигорије - варијанта имена Григорије
Глиша - од Глигор, Глигорије
Гојко - изведено од корена гој+ко
Голуб - име птице узето као лично име
Голубан - изведено од Голуб+ан
Гора - име које добија дете рођено у планини
Горан - изведено од Гор(а)+ан
Гордан - од Гордијан
Гордијан - превод грчког имена !!Гордианоз!! - име хришћанског светитеља
Горислав - сложено име од словенских основа
Горољуб - сложено име настало у новије време
Горчин - изведено од Горч(а)+ин
Градибор - сложено име настало у новије време
Градимир - сложено име од словенских основа
Градиша - изведено од корена град+иша
Градоје - изведено од корена град+оје
Гргур - грчко име - будан, пажљив
Грдан - изведено од корена грд+ан
Грегор - од Грегорије
Григорије - грчко име - будан, пажљив, име хришћанског светитеља
Гроздан - мушки облик женског имена Гроздана
Грубач - изведено од корена груб+ач
Грубеша - изведено од корена груб+еша
Грубиша - изведено од корена груб+иша
Груја - од Грубан, Грубаш
Грујица - изведено од Груј(а)+ица

Дабижив - сложено име од три елемента: да, би, жив
Дабислав - сложено име од три елемента: да, би, слав
Давид - јеврејско име - вољени, библијско име
Давор - сматра се да је ово име божанства рат у словенској митологији
Далибор - словенско име преузето из чешког језика
Дамаскин - надимак хришћанског светитеља
Дамижив - сложено име од три елемента: да, ми, жив
Дамијан - варијанта имена Дамјан
Дамјан - име хришћанског светитеља
Дамњан - варијанта имена Дамјан
Дан - јеврејско име - оправдао ме Бог, библијско име
Дана - од Богдан, Данило
Дане - од Богдан, Данило
Данијел - јеврејско име - Бог је мој судија, библијско име
Данило - обично га добија дете рођено дању
Данко - изведено од Дан(е)+ко
Данојло - изведено од Дан(е)+ојло
Дарко - изведено од корена дар+ко
Деја - од Десимир, Десислав
Дејан - изведено од Деј(а)+ан
Делимир - сложено име од турске дечи дели - ...храбар и словенског корена мир
Десивој - сложено име од словенских основа
Десимир - сложено име од словенских основа
Десислав - сложено име од словенских основа
Деспот - грчки - господар
Дивош - изведено од корена див+ош
Дима - од Владимир, Димитрије
Димитрије - грчки - род земљин, име хришћанског светитеља
Димшо - изведено од Дим(а)+шо, скраћено од имена Димитрије
Дионисије - грчки - посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Дмитар - варијанта имена Димитрије
Дмитрофан - грчки - мајка га је показала, име хришћанског светитеља
Добра - од Добромир, Доброслав
Добран - изведено од Добр(а)+ан
Добрашин - изведено од Добраш+ин
Добри - од Добрибрат, Добривој
Добривој - сложено име од словенских основа
Добрило - изведено од Добр(а)+ило
Добрица - изведено од Добр(а)+ица
Добриша - изведено од Добр(а)+иша
Доброљуб - сложено име настало у новије време
Добромир - сложено име од словенских основа
Добросав - сложено име од словенских основа
Доброслав - сложено име од словенских основа
Доброта - изведено од Добр(а)+ота
Доја - од Добромир, Доброслав
Дојчило - изведено од Дојч(е)+ило
Дојчин - изведено од Дојч(е)+ин
Доментијан - име хришћанског светитеља
Дометије - име хришћанског светитеља
Доротеј - грчки - дар Бога, име хришћанског светитеља
Доситеј - грчки - дар од Бога, име хришћанског светитеља
Драга - од Драгољуб, Драгомир
Драган - изведено од корена драг+ан
Драгаш - изведено од корена драг+аш
Драги - од Драгослав, Драгољуб
Драгивоје - варијанта име Драгивој
Драгић - изведено од корена драг+ић
Драгиша - изведено од корена драг+иша
Драгобрат - сложено име од словенских основа
Драгован - изведено од корена драг+ован
Драгоје - изведено од корена драг+оје
Драгојло - изведено од корена драг+ојло
Драгољуб - сложено име од словенских основа
Драгоман - изведено од корена драг+оман
Драгомир - сложено име од словенских основа
Драгорад - сложено име од словенских основа
Драгосав - сложено име од словенских основа
Драгослав - сложено име од словенских основа
Драгош - изведено од корена драг+ош
Драгутин - изведено од корена Драгут+ин
Дража - од Драгомир, Драгослав
Дражен - изведено од Драж(а)+ен
Дражета - изведено од Драж(а)+ета
Драшко - изведено од Драж(а)+ко
Дубрав - од дубрава у значењу шума
Дука - грчки - вођа, име хришћанског светитеља
Душан - изведено од истог корена који је у именицама дух и душа

Ђенадије - грчки - благородни, име хришћанског светитеља
Ђерасим - грчки - поштен, име хришћанског светитеља
Ђерман - латински - рођени, име хришћанског светитеља
Ђока - од Ђорђе, Ђорђија
Ђорђе - превод грчког имена Георгиос ...- земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђорђије - варијанта имена Ђорђе
Ђуза - од Ђурађ, Ђурђе
Ђука - од Ђурађ, Ђурђе
Ђукан - изведено од Ђук(а)+ан
Ђунисије - превод грчког имена Дионисиос ...- посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Ђура - од Ђурађ, Ђурђе
Ђурађ - грчки - земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђураш - изведено од Ђур(а)+аш
Ђурашин - изведено од Ђураш+ин
Ђурђе - превод грчког имена Георгиос, варијанта имена Ђурађ
Ђурђијан - изведено од Ђурђ(е)+ијан
Ђурица - изведено од Ђур(а)+ица
Ђуро - од Ђурађ, Ђурђе


Евгеније - грчки - благородан, име хришћанског светитеља
Евлогије - грчки - благоразуман, име хришћанског светитеља
Евсевије - грчки - побожан, благочастив, име хришћанског светитеља
Евстатије - грчки - чврст, постојан, име хришћанског светитеља
Евстратије - грчки - добар војник, име хришћанског светитеља
Евтимиј - грчки - весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Епифаније - грчки - виђен, познат, угледан, име хришћанског светитеља

Жарко - изведено од корена жар+ко
Желимир - сложено име од словенских основа
Жељко - изведено од именице жељ(а)+ко
Живадин - изведено од корена жив+адин
Живан - изведено од корена жив+ан
Живанко - изведено од Жив+анко
Живислав - сложено име од словенских основа
Живко - изведено од корена жив+ко
Живодраг - сложено име од словенских основа
Живоје - изведено од корена жив+оје
Живојин - изведено од Живој(е)+ин
Живојко - изведено од Живој(е)+ко
Живољуб - сложено име настало у новије време
Живомир - сложено име од словенских основа
Живорад - сложено име од словенских основа
Живосав - сложено име од словенских основа
Живослав - сложено име од словенских основа
Живота - изведено од корена жив+ота
Животије - изведено од Живот(а)+ије
Живул - изведено од корена жив+ул
Жика - од Живомир, Живослав, Живорад
Житомир - сложено име од словенских основа
Жоја - од Живојин

Завид - заштитно име настало од глагола завидети
Завида - варијанта имена Завида
Завиша - од Завид
Зарија - варијанта имена Захарије
Захарија - варијанта имена Захарије
Звездан - изведено од имена звезд(а)+ан
Здравиша - изведено од корена здрав+иша
Здравко - изведено од корена здрав+ко
Здравољуб - сложено име настало у новије време
Здравомир - сложено име настало у новије време
Златан - изведено од корена злат+ан
Златибор - име планине узето за лично име
Златко - изведено од корена злат+ко
Златоје - изведено од корена злат+оје
Златомир - сложено име настало у новије време
Зоран - сложено име од словенских основа
Зорислав - сложено име од словенских основа
Зорко - изведено од корена зор+ко
Зосим - грчки - онај који ужива у животу, име хришћанског светитеља

Ива - од Иван
Иван - по пореклу исто као име Јован
Иванко - изведено од Иван+ко
Ивета - изведено од Ив(а)+ета
Ивко - изведено од Ив(а)+ко
Иво - од Иван
Игњат - од Игњатије
Игњатије - грчки - ватра, име хришћанског светитеља
Игор - руско име - стара позајмица из скандинавских језика
Игрутин - изведено од именице игр(а)+утин
Израело - јеврејски - Бог влада, библијско име
Иларије - насмејан, весео, календарско име
Иларион - грчки - насмејан, весео, календарско име
Илија - јеврејски - Јахве је мој Бог, библијско име
Инокентије - грчки - непорочан, име хришћанског светитеља
Ираклије - грчки - Херакл, име хришћанског светитеља
Иринеј - грчки - миран, име хришћанског светитеља
Исаија - јеврејски - Божја помоћ, библијско име
Исаило - варијанта имена Исаија
Исак - јеврејски - он ће се смејати, библијско име
Исидор - грчки - дар богиње Изиде, име хришћанског светитеља
Истан - корен овог имена је посведочен у старим... сложеним словенским именима Истислав и Истислава
Исток - вероватно је у питању превод грчког имена !!Анатолтоз!!

Јаблан - назив дрвета узет за лично име
Јагош - име добија дете рођено после смрти оца или мајке... која је умрла на порођају у племену Куча (Црна Гора)
Јадран - назив мора узет за лично име
Јаков - јеврејски - пратилац, библијско име
Јакша - хипокористик од Јаков
Јанаћије - варијанта имена Јанићије
Јанаћко - изведено од Јанаћ+ко
Јандра - варијанта имена Андра
Јанићије - превод грчког имена Јоаникиос... - носилац свете благодати, име хришћанског светитеља
Јанко - изведено од Јан, Јан(а)+ко
Јарослав - сложено име од словенских основа
Јаша - од Јаков, Јанићије
Јевдоким - грчки - похваљен, име хришћанског светитеља
Јевлогије - грчки - благоразуман, име хришћанског светитеља
Јеврем - јеврејски - библијско име
Јевросим - превод грчког имена Ефросинос ...- радостан, име хришћанског светитеља
Јевстратије - грчки - добар војник, име хришћанског светитеља
Јездимир - сложено име од словенских основа
Јеленко - изведено од Јелен+ко
Јелесије - варијанта имена Јелисеј
Јелисеј - јеврејски, Бог је спаситељ, библијско име
Јелисије - варијанта имена Јелисеј
Јеремија - јеврејски - Бог подиже, библијско име
Јеремије - варијанта имена Јеремија
Јерко - изведено од Јер(а)+ко
Јеротеј - грчки - Богом освећен, календарско име
Јеротије - варијанта имена Јеротеј
Јефтимије - грчки - весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Јефто - од Јефрем, Јефтимије
Јеша - од Јеврем, Јездимир
Јоаким - јеврејски - Бог подиже, библијско име
Јоаникије - грчки - носилац свете благодети, име хришћанског светитеља
Јов - јеврејски - велика жеља, библијско име
Јован - јеврејски - Бог се смиловао, библијско име
Јованча - изведено од Јован+ча
Јовица - изведено од Јов(а)+ица
Јовиша - изведено од Јов(а)+иша
Јока - од Јоаникије, Јован
Јоксим -
Јордан - јеврејски - назив реке у Палестини
Јосиф - јеврејски - Бог умножава, библијско име
Југ - назив стране света узет за лично име
Југослав - сложено име настало у новије време

Казимир - сложено име од словенских основа
Кајин - јеврејски - библијско име
Кајица - непознатог порекла
Каменко - изведено од Камен+ко
Кирик - грчки - проповедник, име хришћанског светитеља
Кирил - грчки - господарски, име хришћанског светитеља
Козма - грчки - свет, украс, име хришћанског светитеља
Која - од Константин, Козма
Којадин - изведено од Кој(а)+адин
Коља - од Коста, Никола
Комнен - превод грчког имена !!Комнхноз!! - име византијске династије
Константин - грчки - постојан, име хришћанског светитеља
Коста - превод грчког имена !!Коста(з)!!, или хипокористик од Константин
Костадин - варијанта имена Константин
Красоје - изведено од корена крас+оје
Кресимир - сложено име од словенских основа
Крсман - изведено од Крст(а)+ман
Крста - превод грчког имена крст, ...може бити хипокористик од Христифор
Крстивој - сложено од имена Крста
Крстимир - сложено име од Крста
Крстомир - сложено име од Крста
Крунислав - сложено име од Круна
Ксенофон - грчки - онај који говори туђим језиком, ...име хришћанског светитеља
Кузма - варијанта имена Козма
Кузман - варијанта имена Козма

Лабуд - назив птице узет за лично име
Лав - превод грчког имена лав, календарско име
Ладислав - варијанта имена Владислав
Ладо - од Владимир, Владислав
Лаза - од Лазар
Лазар - јеврејски - Бог помаже, библијско име
Лакан - изведено од Лак(а)+ан
Лакета - изведено од Лак(а)+ета
Лакић - изведено од Лак(а)+ић
Леон - грчки - лав, календарско име
Леонтије - грчки - лављи, име хришћанског светитеља
Лепоје - изведено од корена леп+оје
Лука - превод грчког имена !!Лоуказ!! - име једног од четири јеванђелиста
Љуба - од Љубисав, Љубомир
Љубан - изведено од корена љуб+ан
Љубен - изведено од корена љуб+ен
Љубивоје - варијанта имена Љубивој
Љубинко - изведено од корена љуб+инко
Љубисав - исто име као Љубислав
Љубислав - сложено име словенски основа
Љубиша - изведено од корена љуб+иша
Љубодраг - сложено име од словенских основа
Љубоје - изведено од корена љуб+оје
Љубомир - сложено име од словенских основа
Љутица - изведено од корена љут+ица
Љутомир - сложено име од словенских основа

Мавро - грчки - црни, име хришћанског светитеља
Макарије - грчки - блажени, име хришћанског светитеља
Максим - грчки - највећи, календарско име
Малиша - највероватније изведен из придева мали
Мана - од Манасије, Манислав, Манојло
Мане - од Манасије, Манислав, Манојло
Манојло - грчки - Бог је с нама, библијско име
Маринко - изведено од Марин+ко
Марисав - исто име као Марислав
Марислав - сложено име од корена имена Марија
Марјан - варијанта имена Маријан
Марко - име једног од четири јеванђелиста
Мата - од Матеја, Матија
Матеј - јеврејски - дар Божји
Матеја - варијанта имена Матеј
Матија - јеврејски - дар Божји
Мелентије - варијанта имена Мелетије
Мелетије - грчки - брижљив, радан, име хришћанског светитеља
Методије - грчки - уредан, име једног од браће словенских просветитеља
Мија - од Миливоје, Милија, Михајло
Мијаило - варијанта имена Михајло
Мијајло - варијанта имена Михаил
Мијат - варијанта имена Михат
Микан - изведено од Мик(а)+ан
Микоња - изведено од Мик(а)+оња
Мила - од Милорад, Милослав
Миладин - изведено од корена мил+адин
Милан - изведено од корена мил+ан
Миланко - изведено од Милан+ко
Милат - изведено од корена мил+ат
Милаш - изведено од корена мил+аш
Милашин - изведено од Милаш+ин
Миле - од Милорад, Милослав
Милен - изведено од корена мил+ен
Миленко - изведено од Милен+ко
Милентије - варијанта имена Мелетије
Милета - изведено од корена мил+ета
Миливој - сложено име од словенских основа
Милидраг - сложено име од словенских основа
Милија - изведено од корена мил+ија
Милијан - изведено од Милиј(а)+ан
Милинко - изведено од Милен+ко
Милисав - сложено име од словенских основа
Милислав - сложено име од словенских основа
Милић - изведено од корена мил+ић
Милован - трпни придев од глагола миловати узет за лично име
Милоје - изведено од корена мил+оје
Милојица - изведено од Милој(е)+ица
Милојко - изведено од Милој(е)+ко
Милољуб - сложено име настало у новије време
Миломир - сложено име настало у новије време
Милоња - изведено од корена мил+оња
Милорад - сложено име од словенских основа
Милосав - сложено име од словенских основа
Милослав - сложено име од словенских основа
Милош - изведено од корена мил+ош
Милун - изведено од корена мил+ун
Милутин - изведено од корена мил+утин
Миљан - изведено од Миљ(а)+ан
Миљен - изведено од Миљ(а)+ен
Миљенко - изведено од Миљен+ко
Миљко - изведено од Миљ(а)+ко
Мина - превод грчког имена !!Мхназ!!, име хришћанског светитеља
Миња - од Миладин, Милан
Миодраг - сложено име од словенских основа
Миомир - сложено име настало у новије време
Мирко - изведено од корена мир+ко
Мирољуб - сложено име од словенских основа
Мирон - грчки - онај који капље светим уљем, ...име хришћанског светитеља
Миросав - сложено име од словенских основа
Мирослав - сложено име од словенских основа
Мирча - изведено од корена мир+ча
Мирчета - изведено од Мирч(е)+ета
Мисаил - јеврејски - измољен од Бога, библијско име
Митар - варијанта имена Дмитар
Митрашин - изведено од Митраш+ин
Митрофан - грчки - онај кога је мајка показала, календарско име
Мића - од Милорад, Михаило
Мићан - изведено од Мић(а)+ан
Мићун - изведено од Мић(а)+ун
Михаило - грчки - сличан Богу, библијско име
Михајло - варијанта имена Михаило
Младен - изведено од корена млад+ен
Младенко - изведено од Младен+ко
Младомир - сложено име настало у новије време
Млађан - изведено од Млађ(а)+ан
Млађен - изведено од Млађ(а)+ен
Моја - од Мојмир, Мојсије
Мојан - изведено од Мој(а)+ан
Мојсило - варијанта имена Мојсеј
Мома - од Момир, Момчило
Момир - варијанта имена Мојмир
Момчило - изведено од именице момч(е)+ил
Мрђан - изведено од Мрђ(а)+ан
Мрђен - изведено од Мрђ(а)+ен
Мркан - изведено од корена мрк+ан
Мркша - изведено од корена мрк+ша
Мутимир - сложено име од словенских основа

Најдан - варијанта имена Најден
Настас - варијанта имена Анастас
Наум - јеврејски - утешитељ, библијско име
Небојша -
Невен - назив цвећа узет за лично име
Негован - трпни придев узет за лично име
Негомир - сложено име од словенских основа
Негосав - сложено име од словенских основа
Негослав - сложено име од словенских основа
Негош - изведено од корена нег+ош
Недељко - изведено од седмичног дана у недељи недељ(а)+ко
Неђелко - ијекавска варијанта имена Недељко
Немања - хипокористик од Ненад
Ненад - настало од глагола надати се са негацијом
Нестор - превод грчког имена !!Нестњр!! - име хришћанског светитеља
Неша - од Ненад, Нестор
Нешко - изведено од Неш(а)+ко
Ника - од Никанор, Никола
Никанор - грчки - онај који води победу, име хришћанског светитеља
Никита - грчки - онај који побеђује, име хришћанског светитеља
Никифор - грчки - онај који носи победу, име хришћанског светитеља
Нико - од Никанор, Никола
Никодије - изведено од Никод(им)+ије
Никодим - грчки - народ побеђује
Никола - грчки - народ побеђује, име хришћанског светитеља
Никша - изведено од Ник(а)+ша
Нинко - изведено од Нин(а)+ко
Нинослав - сложено име
Нићифор - варијанта имена Никифор
Нова - од Новак
Новак - изведено од корена нов+ак
Новица - изведено од корена нов+ица
Новко - изведено од корена нов+ко

Његован - ијекавска варијанта имена Негован
Његосав - ијекавска варијанта имена Негослав
Његослав - ијекавска варијанта имена Негослав
Његош - ијекавска варијанта имена Негош

Обрад - грчки - онај који је учинио да се обрадујемо
Обрен - хипокористик од обретен
Огањ - опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњан - опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњен - опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Озрен - од планине Озрен
Остоја - име је настало према Станимир и Станислав, ...али са везивањем за глагол остати

Павал - старија варијанта имена Павле
Павле - грчки - мали, име Христовог апостола
Паја - од Павле
Пајо - од Павле
Пајсије - грчки - детињи, име хришћанског светитеља
Панкратије - грчки - свемогући, име хришћанског светитеља
Панта - од Пантелејмон, Пантелија
Пантелејмон - грчки - свемилостиви, име хришћанског светитеља
Пантелија - од Пантелејмон
Партеније - грчки - девац, име хришћанског светитеља
Паун - назив птице узет за лично име
Пахомије - грчки - плећат, име хришћанског светитеља
Пашко - изведено од Паш(а)+ко
Пејко - изведено од Пеј(а)+ко
Пејча - изведено од Пеј(а)+ча
Пелагије - грчки - морски, календарско име
Пера - од Петар
Перица - изведено од Пер(а)+ица
Периша - изведено од Пер(а)+иша
Петар - грчки - камен, стена, календарско име
Петко - хипокористик од Петар
Петран - изведено од основе имена Петар+ан
Петрашин - изведено од Петраш+ин
Пимен - грчки - пастир, име хришћанског светитеља
Пламенко - изведено од именице пламен+ко
Порфирије - грчки - црвена, пурпурна боја, календарско име
Правдољуб - сложено име настало у новије време
Православ - превод грчког имена Ортодокс - православан
Прван - изведено од корена прв+ан
Првољуб - сложено име настало у новије време
Првосав - исто име као Првослав
Првослав - сложено име
Предислав - сложено име од словенских основа
Предоје - изведено од Пред(а)+оје
Предраг - суперлатив придева драг узет за лично име
Прибислав - сложено име од словенских основа
Пријезда - од Јездимир
Продан - трпни придев глагола продати узет за заштитно име
Прока - од Продан, Прокопије
Прокопије - грчки - онај који успева, напредује, ...име хришћанског светитеља
Прохор - грчки - хоровођа, име хришћанског светитеља
Пуниша - изведено од придева пун+иша
Пуриша - изведено од Пур(а)+иша

Рад - од Радомир, Радослав
Рада - од Радивој, Радослав
Радак - изведено од корена рад+ак
Раде - од Радивој, Радослав
Раденко - изведено од корена рад+енко
Радивој - сложено име од словенских основа
Радивоје - варијанта имена Радивој
Радимир - сложено име од словенских основа
Радисав - сложено име од словенских основа
Радислав - сложено име од словенских основа
Радич - изведено од корена рад+ич
Радиша - изведено од корена рад+иша
Радман - изведено од корена рад+ман
Радмил - сложено име од словенских основа
Радмило - варијанта имена Радмил
Радован - трпни облик глагола радовати узет за лично име
Радодраг - сложено име од словенских основа
Радоје - изведено од корена рад+оје
Радојица - изведено од Радој(е)+ица
Радојко - изведено од Радој(е)+ко
Радољуб - сложено име настало у новије време
Радоман - изведено од корена рад+ман
Радомил - сложено име од словенских основа
Радомир - сложено име од словенских основа
Радоња - изведено од корена рад+оња
Радосав - сложено име од словенских основа
Радослав - сложено име од словенских основа
Радош - изведено од корена рад+ош
Радул - изведено од корена рад+ул
Радуле - варијанта имена Радул
Радун - изведено од корена рад+ун
Развигор - назив ветра узет за лично име
Раја - од Радомир, Радослав
Рајица - изведено од Рај(а)+ица
Рајко - изведено од Рај(а)+ко
Рала - од Радисав, Радослав
Рале - од Радисав, Радослав
Ранђел - варијанта имена Аранђел
Ранисав - исто име као Ранислав
Ранислав - исто име као Хранислав
Ранко - изведено од Ран(а)+ко
Рас - од Растислав, Растко
Раско - варијанта имена Растко
Растисав - сложено име од словенских основа
Растислав - сложено име од словенских основа
Растко - изведено од корена првог дела сложеног имена ...Растислав и наставка -ко
Ратибор - сложено име од словенских основа
Ратимир - сложено име од словенских основа
Ратислав - сложено име од словенских основа
Ратко - изведено од корена рад+ко
Ратомир - сложено име од словенских основа
Раца - од Радоје, Радомир
Раша - од Радован, Радослав
Рашко - изведено од Раш(а)+ко
Реља - исто име као Хреља
Рисантије - превод грчког имена Хрисантос - ...златно цвеће, име хришћанског светитеља
Рисим - превод грчког имена Харисимос - ...поштен, честит, име хришћанског светитеља
Риста - исто име као Христа
Ристивоје - варијанта имена Ристивој, Христивој
Родион - грчки - онај који купује руже, име хришћанског светитеља
Родољуб - сложено име настало у новије време
Рус - од Русимир
Русимир - сложено име од словенских основа
Русомир - сложено име од словенских основа

Сава - арамејски - старац, дед, календарско име
Саван - изведено од Сав(а)+ан
Саватија - јеврејски - субота, библијско име
Саватије - варијанта имена Саватија
Сале - од Александар, Сава
Сања - од Александар
Саша - руски - хипокористик од Александар
Светисав - сложено име од словенских основа
Светислав - сложено име од словенских основа
Светозар - сложено име
Светолик - сложено име
Светомир - сложено име од словенских основа
Севастијан - грчки - поштен, име хришћанског светитеља
Секула - варијанта имена Секул
Селак - изведено од Сел(а)+ак
Селимир - сложено име од словенских основа
Селина - изведено од Сел(а)+ина
Серафим - јеврејски - шестокрилни анђео
Сергије - превод грчког имена !!Сергиоз!! - име хришћанског светитеља
Сибин - румунски - име града у Ердељу (узето из народне поезије)
Сима - од Симеун
Симан - изведено од Сим(а)+ан
Симеон - библијско име различито од Симон
Симеун - варијанта имена Симеон
Симон - јеврејски - слушати, библијско име
Синадин - изведено од Син(а)+адин
Синиша - изведено од именице син+иша
Сисоје - превод грчког имена !!Сисњхз!! - ...име хришћанског светитеља заштитника деце
Славен - изведено од корена слав+ен
Славенко - изведено од Славен+ко
Славимир - сложено име од словенских основа
Славиша - изведено од корена слав+иша
Славко - изведено од корена слав+ко
Славо - од Славољуб, Славомир
Славољуб - сложено име од словенских основа
Славомир - сложено име од словенских основа
Славуј - назив птице узет за лично име
Сладоје - изведено од корена слад+оје
Сладољуб - сложено име настало у новије време
Сладосав - сложено име настало од старијег непотврђеног облика ...Сладослав
Слободан - превод грчког имена !!Елеуљериоз!! - Слободан
Смиљан - изведено од Смиљ+ан
Смиљко - хипокористик од Смиљан
Созонт - грчки - спасилац, име хришћанског светитеља
Соломон - јеврејски - мирољубив, библијско име
Сотир - грчки - спаситељ
Софроније - грчки - благоразуман, име хришћанског светитеља
Спасен - од Спасоје
Спасоје -
Спира - од Спиридон
Спиридон - превод грчког имена !!Спуридњн!! - име хришћанског светитеља
Срба - од Србослав, Србољуб
Србинко - изведено од Србин+ко
Србислав - сложено име настало у време романтизма
Србобран - сложено име настало у новије време
Србоје - изведено од Срб(а)+оје
Србољуб - сложено име
Србомир - сложено име
Срдан - изведено од корена срд+ан
Срђ - превод грчког имена Сергиус - име хришћанског светитеља
Срђан - изведено од Срђ(а)+ан
Сребрен - превод грчког имена сребро
Средоје - изведено од назива дана сред(а)+оје
Среја - од Средоје, Сретен
Сретен - од придева сретан
Срећко - изведено од именице срећ(а)+ко
Српко - изведено од Срб(а)+ко
Ставра - превод грчког имена Ставрос - крст
Стамен - придев стамен узет за лично име
Стаменко - изведено од Стамен+ко
Станивој - сложено име од словенских основа
Станивоје - сложено име од словенских основа
Станивук - сложено име од словенских основа
Станимир - сложено име од словенских основа
Станислав - сложено име од словенских основа
Станиша - изведено од корена стан+иша
Станко - изведено од корена стан+ко
Станоје - изведено од корена стан+оје
Станојко - изведено од Станој(е)+ко
Станојло - изведено од Станој(е)+ло
Станча - изведено од Стан(е)+ча
Станша - изведено од корена стан+ша
Сташа - од Александар, Станислав
Стева - од Стеван
Стеван - исто као Стефан
Стевица - изведено од Стев(а)+ица
Стевча - изведено од Стев(а)+ча
Степан - исто име као Стефан
Стефан - превод грчког имена Стефанос - ...венац, име хришћанског светитеља
Стјепан - ијекавска варијанта имена Степан
Стојадин - изведено од корена стој+адин
Стојан - изведено од корена стој+ан
Стојанча - изведено од Стојан+ча
Стојиљко - варијанта имена Стојилко
Стојимил - сложено име од словенских основа
Стојимир - сложено име од словенских основа
Стојислав - сложено име од словенских основа
Стојко - изведено од корена стој+ко
Стојча - изведено од Стој(а)+ча
Стојша - изведено од корена стој+ша
Стратимир -
Страхиња - изведено од корена страх+иња
Страцимир - сложено име од словенских основа
Страшимир - сложено име од словенских основа

Тадија - превод грчког имена !!Љаддаиоз!! - библијско име
Танасије - варијанта имена Атанасије
Танаско - варијанта имена Атанаско
Таса - од Танасије
Татомир - сложено име
Ташко - изведено од Таш(а)+ко
Твртко - изведено од корена тврд+ко
Теја - од Теодор, Теофил
Теодор - грчки - дар од Бога, име хришћанског светитеља
Теодосије - грчки - дат од Бога, име хришћанског светитеља
Теоктист - грчки - онај који је задобио бога, име хришћанског светитеља
Теофан - грчки - од Бога јављен, име хришћанског светитеља
Теофил - грчки - љубитељ Бога, име хришћанског светитеља
Теофило - варијанта имена Теофил
Теохар - грчки - благодат божја, календарско име
Теша - од Теодор, Тешимир
Тешан - изведено од Теш(а)+ан
Тешман - изведено од Теш(а)+ман
Тимотије - превод грчког имена Тимотеос... - онај који поштује Бога, име хришћанског светитеља
Тиован - варијанта имена Теофан
Тиосав - варијанта имена Тихослав
Тиослав - варијанта имена Тихослав
Тиса - од Светислав, Тиосав
Титос - грчки - поштован, име хришћанског светитеља
Тића - од Тиосав, Тихомир
Тихомил - сложено име од словенских основа
Тихомир - сложено име од словенских основа
Тихон - грчки - срећник, име хришћанског светитеља
Тихослав - сложено име од словенских основа
Тодор - варијанта имена Теодор
Тома - грчки - близанац, библијско име
Томаш - од Тома
Томислав - сложено име
Трајко - изведено од Трај(а)+ко
Трандафил - грчки - ружа
Триван - изведено од Трив(а)+ан
Трипун - исто име као Трифун
Трифко - изведено од Триф(а)+ко
Трифон - грчки - онај који воли задовољство и весеље..., име хришћанског светитеља
Трифун - варијанта имена Трифон
Триша - од Трипун
Трофим - грчки - питомац, име хришћанског светитеља
Тугомир - сложено име од словенских основа

Ћетко - облик имена Цветко
Ћира - од Ћирило
Ћирило - варијанта имена Кирил

Угљеша - највероватније настало од имена угљен, црн
Угрин - ентоним узет за лично име
Урош - мадјарски ур (господин) + словенски наставак ош

Филарет - грчки - љубитељ врлина, име хришћанског светитеља
Филимир - хипокористик имена Филип
Филимон - грчки - љубљени, име хришћанског светитеља
Филип - грчки - љубитељ коња, име хришћанског светитеља
Филотеј - грчки - богољуб, име хришћанског светитеља
Филотије - варијанта имена Филотеј
Фиља - од Филип
Фира - од Зафир
Фотије - грчки - светлост, име хришћанског светитеља

Харалампије - грчки - онај који блиста од радости, ...име хришћанског светитеља
Харитон - грчки - лепота, име хришћанског светитеља
Хвалимир - сложено име од словенских основа
Хвалислав - сложено име од словенских основа
Ходивој - сложено име од словенских основа
Ходимир - сложено име од словенских основа
Ходислав - сложено име од словенских основа
Хранивој - сложено име од словенских основа
Хранивоје - варијанта имена Хранивој
Хранимир - сложено име од словенских основа
Хранислав - сложено име од словенских основа
Христа - од Христивој, Христифор
Христивој - сложено име
Христифор - грчко име - онај који носи Христа, ...име хришћанског светитеља
Христодул - грчки - Христов слуга, име хришћанског светитеља
Христофор - грчко име - онај који носи Христа, ...име хришћанског светитеља

Цвеја - од Цветан, Цветко
Цветан - изведено од корена цвет+ан
Цветимир - сложено име од словенских основа
Цветин - изведено од корена цвет+ин
Цветислав - сложено име од словенских основа
Цветко - изведено од корена цвет+ко
Цветоје - изведено од корена цвет+оје
Цветомир - сложено име од словенских основа
Цветослав - сложено име од словенских основа
Цвијан - изведено од Цвиј(а)+ан
Цвијетин - ијекавска варијанта имена Цветин
Црномир - сложено име од словенских основа
Црномуж - сложено име од словенских основа

Часлав - сложено име од словенских основа
Чедомил - сложено име од словенских основа
Чедомиљ - варијанта имена Чедомил
Чедомир - сложено име од словенских основа
Чолак - заштитно име, турски - сакат у руку
Чудомил - сложено име од словенских основа
Чудомир - сложено име од словенских основа

Шаул - јеврејски - измољен од Бога, библијско име
Шпира - од Спиридон
Шпиро - као Шпира
Шћепан - варијанта имена Стјепан
Шујица - изведено име

Распоред богослужења

raspored-bogosluzenja

у храму Свете Петке у Уровцима

Св. Литургија: недељом и празником (црвено слово) 9:00

Божићна литургија:  7:00

Васкршња литургија:  7:00

Вечерње Богослужење: 

  • Бадњи дан: 18:00
  • Велики четвртак: 16:00
  • Велики петак: 17:00

Јелеосвећење уочи славе храма Свете Петке 26.10. - 18:00

 

Опширније

Православље

pravoslavlje

Како до храма?

kako-do-nas-modul

Црква Свете Петке

Мовтица 15

Уровци

Погледајте како до нас...

top